Біографія

Ульянченко Олександр Вікторович
доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України

Автор наукових та навчально-методичних робіт з інформаційних систем в менеджменті, моделювання економічних процесів у сільськогосподарському виробництві, дослідження операцій в економіці та підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом в аграрному секторі економіки.
Народився 14 жовтня 1954 р. у с. Покотилівка Харківського району Харківської області. У 1977 р. з відзнакою закінчив Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва, спеціальність-економіка та організація сільського господарства, кваліфікація економіст-організатор сільськогосподарського виробництва.
З березня 1977 р. працював у Харківському сільськогосподарському інституті ім. В.В. Докучаєва на посаді:
- молодшого наукового співробітника (1977 р.),
- старшого наукового співробітника (1977-1979 рр.) лабораторії економічних досліджень,
- асистента кафедри організації сільськогосподарського виробництва (1979-1980 рр.).
З березня 1980 р. по  квітень 1983 р. навчався в очній аспірантурі Всесоюзного науково-дослідного інституту економіки сільського господарства під керівництвом відомого вченого, д.е.н., академіка, віце-президента Російської академії сільськогосподарських наук, професора І.Г. Ушачова.
З червня 1983 р. по серпень 2012 р. працював в Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва:
- асистент (1983-1984 рр.),
- старший викладач (1984-1986 рр.),
- доцент (1986-1994 рр.),
- завідувач кафедри економічної кібернетики (1994-2005 рр.).
З 1997 р. по 2001 р. - помічник проректора університету з навчально-виховної роботи,
2001-2002 рр. - проректор університету з виховної роботи та комп'ютерних технологій,
2002-2005 рр. - декан економічного факультету,
2005-2007 рр. - докторант університету.

З 2007 р. по серпень 2012 р. - завідувач кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу, з серпня 2012 р. до серпня 2014 р. - завідувач відділу економіки та стратегії розвитку виробництва продукції тваринництва Інституту тваринництва НААН України, завідувач кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу ХНАУ ім. В.В. Докучаєва - за сумісництвом.

Нині працює завідувачем кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

У 1983 р. у Всесоюзному науково-дослідному інституті економіки сільського господарства захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Удосконалення системи управління обласного АПК на основі галузевого та територіального принципів", у 1986 р. отримав вчене звання доцента. Вчене звання професора присвоєно за вагомий внесок у наукову, навчально-методичну діяльність та підготовку кадрів (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 17.04.2003 р.). У квітні 2008 р. захистив дисертацію на тему «Управління ресурсним потенціалом в аграрному секторі» та отримав науковий ступень доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.03 - економіка та управління національним господарством.
Основні наукові інтереси стосуються підвищення ефективності управління агроресурсами в умовах реформування відносин власності та форм господарювання, застосування математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці.
Під керівництвом Ульянченка О.В. та за особистої участі розроблено концепцію управління ресурсним потенціалом в аграрному секторі, сутність якої полягає в застосуванні комплексного підходу до організації ресурсозабезпечення та ресурсовикористання завдяки реалізації принципів інноваційного менеджменту, оптимізації системи управління використанням ресурсів на основі складання прогнозів використання ресурсного потенціалу в ринкових умовах; обгрунтовано концептуальні підходи до формування інвестиційно-інноваційної моделі управління аграрним сектором та узагальнено систему показників комплексної оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу з урахуванням його структурних змін; систематизовано методологічні підходи до врахування впливу використання ресурсного потенціалу на довкілля та запропоновано методику розрахунку постійної плати за користування природними ресурсами та за нанесення шкоди довкіллю.
Основними здобутками в галузі освіти і науки є створення навчальних курсів: «Інформаційні системи в менеджменті», «Моделювання економічних систем», «Економіко-математичні методи в економіці сільського господарства», «Дослідження операцій в економіці» та «Управління проектами», підготовка та видання з грифами відповідних міністерств чотирьох підручників та семи навчальних посібників, дев'яти наукових монографій, з них дві одноосібні, понад 200 наукових та навчально-методичних праць, з них близько 20 опубліковано в закордонних виданнях, створення наукової школи з проблем «Розробки механізму підвищення ефективності управління агроресурсами в умовах реформування відносин власності та форм господарювання», підготовка понад 180 спеціалістів і магістрів, 29 кандидатів та двох докторів економічних наук, в теперішній час є керівником науково-дослідної теми «Теоретико-методологічне забезпечення підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств та розвиток земельних відносин» (державний реєстраційний номер 0111U005800).
Ульянченко О.В. на протязі 15 останніх років був членом спецради К64.803.01 у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва, а також членом спеціалізованої вченої ради Д26.160.01 у Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України, в теперішній час є членом спеціалізованої вченої ради Д26.256.01 у Державній установі «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», неодноразово залучався головою ДЕК у ВНЗ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Мінагрополітики та продовольства України, заступник голови НМК з «Впровадження комп'ютерних технологій в навчальний процес» НМЦ Мінагрополітики та продовольства України та член НМК з «Менеджменту і адміністрування» МОНмолодьспорту України, голова секції «Аграрний та екологічний менеджмент», член редакційної колегії науково-практичних журналів «Інноваційна економіка», «АгроСвіт», Збірника наукових праць «Вісник ХНАУ» серія «Економічні науки», член Науково-експертної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України, академік Академії економічних наук України зі спеціальності «Економіка сільського господарства».
Нагороджений медаллю «За трудовое отличие» (1976 p.) - за участь у роботі студентських будівельних загонів по спорудженню корпусів університету та навчального містечка; знаками Міністерства аграрної політики та продовольства України: «Відмінник аграрної освіти та науки» III ступеня (2001 p.); II ступеня (2004 p.); І ступеня (2006 p.); трудовою відзнакою «Знак Пошани» (2009 р.). - за вагомі досягнення у науковій, навчально-методичній та громадській роботі; орденом Міжнародної організації захисту прав і свобод громадян "Зірка пошани" (2014 р.), медаллю "За відданість справі" громадської організації "Всеукраїнське об'єднання громадян "Країна"".
Одружений, дружина – Ульянченко Ольга Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.
Має двох дорослих дітей. Син – Ульянченко Юрій Олександрович (1979 р.н.) – доктор наук з державного управління, доцент кафедри економічної політики Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Донька – Портян Марина Олександрівна (1984 р.н.) - кандидат педагогічних наук, співробітник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.