Основними здобутками в галузі освіти і науки є створення навчальних курсів: «Інформаційні системи в менеджменті», «Моделювання економічних систем», «Економіко-математичні методи в економіці сільського господарства», «Дослідження операцій в економіці» та «Управління проектами», підготовка та видання з грифами відповідних міністерств чотирьох підручників та семи навчальних посібників, дев'яти наукових монографій, з них дві одноосібні.

Завантажити список наукових і навчально-методичних праць

БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК Олександр Вікторович Ульянченко

Підручники та монографії

У виданні представлено персональну бібліографію доктора економічних наук, професора, член-кореспондента НААН, академіка АЕНУ,

завідувача кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва

Олександра Вікторовича Ульянченка.

Читати далі

 

Історія економіки та економічної думки

Підручники та монографії

У підручнику висвітлено історію розвитку економіки та економічної думки від стародавніх часів до сьогодення, викладено етапи становлення і розвитку провідних економічних концепцій, характеристику основних течій і шкіл економічної теорії з позицій сучасних уявлень про закономірності економічного і соціального розвитку суспільства на основі широкого використання першоджерел.

Читати далі

 

Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств та стратегічні аспекти її формування

Підручники та монографії

У монографії досліджено теоретико-методологічні та практичні підходи до оцінки й формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Обгрунтовано забезпечення високих позицій конкурентоспроможності заходами мікро- та макрорівня. Представлено методологічні аспекти розробки й реалізації стратегічних планів сільськогосподарських підприємств. Управління на засадах стратегічного менеджменту розглядається як необхідний інструмент формування їх конкурентоспроможності. Розкрито окремі питання державного регулювання розвитку економічної конкуренції в аграрній сфері.

Читати далі

   

Економічна ефективність виробництва овочів

Підручники та монографії

Розглянуто організаційно-економічні умови формування ефективного виробництва овочів. Теоретично обгрунтовано і представлено практичні рекомендації щодо підвищення економічної ефективності овочівництва в сільськогосподарських підприємствах регіону. Визначено основні параметри розвитку овочівництва на регіональному рівні; систематизовано показники визначення ефективності виробництва овочів закритого грунту; запропоновано методичний підхід до визначення інтенсивності й ефективності інноваційної діяльності в овочівництві закритого грунту і класифікацію видів інновацій в овочівництві; обгрунтовано заходи для зниження собівартості овочевої продукції; вдосконалено методичні підходи до поглиблення спеціалізації овочівництва.

Читати далі

 

Бізнес-план інноваційного аграрного проекту

Підручники та монографії

Посібник є істотним внеском до методологічного забезпечення самостійної роботи студентів з опанування курсу "Управління проектами". Він містить науково-методичні та дидактичні основи організації самостійної роботи, повний опис вимог до літературного оформлення, структурних компонентів, змісту бізнес-планів аграрних проектів, короткі методичні рекомендації щодо бізнес-проектування, орієнтовний формуляр бізнес-плану аграрного проекту та список рекомендованих джерел.

Читати далі

   

Сторінка 1 з 4