Управління проектами

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи та практичні підходи до управління проектами. Велику увагу приділено загальній характеристиці дисципліни, основам управління проектами, принципам створення організаційних структур, функціям управління, питанням, пов'язаним з розробкою техніко-економічного обґрунтування та бізнес-плану проекту, управлінню ресурсами, проектному фінансуванню, маркетингу, управлінню проектними ризиками, експертизі проектів, програмному забезпеченню процесу управління, якості управління проектами.
Розраховано на студентів вищих навчальних закладів галузі знань "Менеджмент і адміністрування", а також аспірантів, викладачів, менеджерів та спеціалістів, які займаються управлінням проектами.


ЗМІСТ
ВСТУП
ЧАСТИНА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Розділ 1. КОНЦЕПЦІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА "УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ"
1.1. Поняття «проект» і «процес»
1.2. Сутність і передумови розвитку управління проектами
1.3. Взаємозв'язок управління проектами й управління інвестиціями
1.4. Взаємозв'язок управління проектами з функціональним менеджментом
1.5. Перспективи розвитку управління проектами
1.6. Проблеми управління проектами в Україні
1.7. Мета, завдання та послуги асоціації УКРНЕТ
1.8. Перехід до проектного управління: завдання й етапи вирішення
Розділ 2. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
2.1. Класифікація базових понять управління проектами
2.2. Мета і стратегія проекту
2.3. Результат проекту
2.4. Оточення проектів
2.5. Проектний цикл
2.6. Структуризація проекту
2.7. Функції і підсистеми управління проектами
Розділ 3. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ
3.1. Розробка концепції проекту
3.2. Характеристика техніко-економічного обґрунтування проекту
3.3. Орієнтовний зміст і методика розробки ТЕО проекту
Розділ 4. БІЗНЕС-ПЛАН ПРОЕКТУ
4.1. Сутність, завдання та основне призначення бізнес-плану
4.2. Концепція, мета й функції бізнес-плану
4.3. Загальна схема розробки бізнес-плану та інформаційне забезпечення
4.4. Структура, зміст і методика розробки розділів бізнес-плану
4.5. Оформлення, стиль і презентація бізнес-плану
4.6. Комп’ютеризація процесу бізнес-планування
Розділ 5. ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
5.1. Загальні принципи побудови організаційних структур управління проектами
5.2. Організаційні структури проекту і його зовнішнє оточення
5.3. Сучасні методи та засоби організаційного моделювання проектів
Розділ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ОФІСУ ПРОЕКТУ
6.1. Сутність і завдання проектного офісу
6.2. Проектування офісу проекту
6.3. Основні напрямки роботи проектного офісу
6.4. Організація віртуального офісу проекту
ЧАСТИНА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Розділ 7. ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ
7.1. Джерела та організаційні форми фінансування проектів
7.2. Організація проектного фінансування
7.3. Проектна документація
Розділ 8. МАРКЕТИНГ ПРОЕКТУ
8.1. Маркетингові дослідження
8.2. Розробка стратегії і формування концепції маркетингу
8.3. Програма і бюджет маркетингу проекту
8.4. Реалізація заходів з маркетингу проекту
Розділ 9. ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТУ
9.1. Поняття і види експертизи проектів
9.2. Порядок проведення експертизи проектів
9.3. Екологічна експертиза інвестиційних проектів
9.4. Оцінка ефективності інвестиційних проектів
Розділ 10. ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ
10.1. Конкурентні способи укладання договорів, що опосередковують реалізацію проектів
10.2. Неконкурентні способи укладання договорів, що опосередковують реалізацію проектів
10.3. Способи забезпечення виконання зобов’язань пов’язаних з реалізацією проектів
Розділ 11. ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
11.1. Планування проекту як складова управління проектами
11.2. Управління вартістю проекту
11.3. Контроль проекту
11.4. Завершення проекту
ЧАСТИНА 3. ПІДСИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Розділ 12. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОЕКТУ
12.1. Сучасні концепції управління якістю
12.2. Стандартизовані системи менеджменту якості
12.3. Забезпеченість функціонування та удосконалення системи менеджменту якості
12.4. Сертифікація продукції проекту
Розділ 13. УПРАВЛІННЯ РОБОТАМИ ЗА ПРОЕКТОМ
13.1. Сутність робіт, взаємозалежність їх обсягів, тривалості і вартості
13.2. Методичні підходи до оцінки стану і ходу виконання робіт
13.3. Раціоналізація часу виконання робіт за проектом
13.4. Управління продуктивністю праці за проектом та форми її контролю
Розділ 14. УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПРОЕКТУ
14.1. Основи управління ресурсами проекту
14.2. Основні принципи планування ресурсів проекту
14.3.Управління закупками ресурсів
14.4. Управління запасами
14.5. Сучасні методи управління матеріально-технічним забезпеченням
Розділ 15. УПРАВЛІННЯ КОМАНДОЮ ПРОЕКТУ
15.1. Формування і розвиток команди
15.2. Організація ефективної діяльності команди
15.3. Управління персоналом команди
15.4. Соціально-психологічні аспекти управління персоналом
Розділ 16. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНИМИ РИЗИКАМИ
16.1. Поняття ризику та невизначеності. Сутність проектного ризику
16.2. Причини виникнення та класифікація проектних ризиків
16.3. Управління проектними ризиками
Розділ 17. УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ ПРОЕКТУ
17.1. Основні положення
17.2. Управління комунікаціями проекту
17.3. Інформаційні технології управління проектами
17.4. Інтегровані інформаційні системи підтримки прийнятих рішень
Розділ 18. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМ
18.1. Ретроспектива розвитку автоматичних систем управління проектами
18.2. Структурні елементи і можливості автоматизованих систем управління проектами
18.3. Програмне забезпечення управління проектами
ДОДАТКИ
Додаток А. БІЗНЕС-ПЛАН проекту вирощування огірків-корнішонів у ФГ «Агроресурс»
Додаток Б. БІЗНЕС-ПЛАН проекту купівлі нового зернозбирального комбайна товариством з обмеженою відповідальністю «Октан»
Додаток В. Використання закону спадної віддачі для підвищення економічної ефективності системи управління cільськогоспо­дарським підприємством

 

Рецензія д.е.н. Бєсєдіна М.О.

Рецензія д.е.н. Онєгіной В.М.

Рецензія д.е.н. Амосова О.Ю.