Дослідження операцій в економіці, 2 видання

Друге видання підручника суттєво доповнює перше. Автор узагальнив досвід читання лекцій і проведення практичних занять з курсу “Дослідження операцій в економіці для студентів ННІ агробізнесу Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва.


З М І С Т
Глава 1
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ
1.1. Об’єкт дослідження
1.2. Мета та цілі дослідження
1.3. Моделювання в теорії дослідження операцій
1.4. Математичне моделювання
1.5. Операційні системи, призначені для людей

Глава 2
Методика проведення дослідження операцій
2.1. Визначення мети та значимості цілей
2.2. Дослідження стратегій
2.3. Планування етапів розбудови проекту
2.4. Визначення проблеми дослідження
2.5. Розбудова математичної моделі
2.6. Інформаційне забезпечення та вибір числових методів
2.7. Розробка технічного завдання, програмування та відладка
2.8. Накопичення даних
2.9. Перевірка дієздатності моделі

Глава 3
ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ
3.1. Поняття виробничої функції
3.2. Виробничі функції однієї змінної
3.3. Багатофакторні виробничі функції
3.4. Загальні властивості виробничих функцій
3.5. Визначення параметрів виробничих функцій
3.5.1. Елементи теорії обробки даних спостереження
3.5.2. Лінійна парна регресія
3.5.3. Оцінки параметрів лінійної парної регресії
3.5.4. Нелінійна парна регресія
3.5.5. Перевірка значимості рівняння регресії
3.5.6. Поняття про багатовимірні кореляцію та регресійний аналіз
3.6. Граничні та середні значення виробничих функцій
3.7. Урахування часу при розбудові виробничих функцій

Глава 4
ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЧАСОВИХ РЯДІВ
4.1. Загальні поняття
4.2. Часові ряди
4.2.1. Різновиди часових рядів
4.2.2. Тренд
4.2.3. Проміжки переоцінки та уточнення прогнозу
4.2.4. Вихідні дані
4.3. Аналіз тенденцій зміни рівнів часового ряду
4.3.1. Дослідження тенденції зміни середнього рівня
4.3.2. Елементарні засоби статистичного аналізу динаміки часових рядів
4.3.3. Плинні середні
4.3.4. Зважені плинні середні
4.3.5. Середні прирости
4.3.6. Темпи зростання та середні темпи приросту
4.4. Короткотермінове прогнозування
4.4.1. База та горизонт прогнозу
4.4.2. Прогнозування стаціонарних показників
4.4.2.1.Експоненціальна зважена середня
4.4.3. Прогнозування нестаціонарних показників
4.4.3.1. Характери трендів
4.4.3.2.Типи трендів
4.4.4. Лінійно-адитивна модель прогнозування
4.4.5. Визначення точності короткотермінового прогнозу
4.4.6. Контроль при короткотермінового прогнозування
4.4.7. Поняття про адаптивне прогнозування
4.5. Методи середньо- та довготермінового прогнозування
4.5.1. Вихідні положення
4.5.2. Автокореляція
4.5.3. Екстраполяція тренда для розрахунків прогнозу
4.5.4. Оцінки точності та надійності прогнозу
4.5.4.1. Оцінка дисперсії прогнозу
4.5.4.2. Інтервал довіри прогнозу для лінійного тренда
4.5.4.3. Інтервали довіри для трендів, аналітичні форми яких можна привести до лінійних
4.6. Використання індикаторів та індексів

Глава 5
Загальна постановка задачі лінійного програмування (ЗЛП)
5.1. Приклади задач лінійного програмування
5.2. Різні форми запису задачі лінійного програмування
5.3. Геометричне тлумачення задачі лінійного програмування

Глава 6
НЕОБХІДНІ ВІДОМОСТІ З ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ
6.1. Числа, вектори, n-мірний простір Евкліда
6.2. Матриці та визначники
6.3. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь

Глава 7
СИМПЛЕКСНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
7.1. Опорні плани задачі лінійного програмування
7.2. Оцінки опорних планів
7.2.1. Ознака оптимальності опорного плану
7.2.2. Ознака необмеженості цільової функції в допустимій області
7.2.3. Ознака наявності нескінченної множини оптимальних планів
7.2.4. Вироджені плани задачі лінійного програмування та проблема зациклення
7.3. Алгоритм симплексного методу розв’язання невироджених задач лінійного програмування
7.4. Пошук вихідного опорного плану
7.5. Симплексний метод з використанням фіктивного базису

Глава 8
СПРЯЖЕНІ ЗАДАЧІ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
8.1. Поняття спряженості (двоїстості)
8.2. Відповідність між змінними спряжених задач
8.3. Теореми спряженості
8.4. Економічний зміст оптимальних планів спряжених задач

Глава 9
ОСОБЛИВІ ЗАДАЧІ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ. ТРАНСПОРТНА ЗАДАЧА
9.1. Загальні зауваження
9.2. Транспортна задача
9.3. Збалансовані та незбалансовані моделі транспортної задачі
9.4. Побудова опорного вихідного плану
9.5. Метод потенціалів пошуку оптимального плану

Глава 10
ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ЛІНІЙНОГО ЦІЛОЧИСЛОВОГО ТА ДИСКРЕТНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
10.1. Особливості задачі цілочислового та дискретного програмування
10.2. Короткий огляд основних засад методів розв’язання задач цілочислового лінійного програмування
10.3. Метод відтинання (метод Р. Гоморі) у розв’язанні задач цілочислового програмування
10.4. Метод розгалужень і меж

Глава 11
НЕЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
11.1. Задача нелінійного програмування
11.2. Опуклі та угнуті функції, їх властивості
11.3. Умовний екстремум класичної теорії. Метод множників Лагранжа, їх економічний зміст
11.4. Задача опуклого програмування. Графо-аналітичний розв’язок у просторі двох змінних
11.5. Необхідні та достатні умови оптимальності в задачі опуклого програмування. Теорема Куна-Таккера
11.6. Задача квадратичного програмування
11.7. Градієнтні методи
11.8. Метод штрафних функцій

Глава 12
МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖАМИ
12.1. Призначення та сфера використання
12.2. Основні поняття теорії графів
12.3. Побудова правильної нумерації вершин графу
12.4. Алгоритм пошуку найкоротшого шляху мережі (графу)
12.5. Побудова графу планування та управління мережею (ПУМ)
12.6. Упорядкування графу ПУМ, обчислення основних параметрів
12.7. Аналіз та оптимізація планування й управління мережею

Глава 13
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ
13.1. Основні поняття
13.2. Управління однономенклатурними запасами
13.3. Статична модель управління багатономенклатурними запасами
13.4. Стохастичні моделі управління запасами

Глава 14
ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ГРИ В РОЗВ’ЯЗАННІ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАДАЧ
14.1. Основні поняття теорії гри
14.2. Класифікація моделей ігор
14.3. Математичне моделювання конфліктних ситуацій
14.4. Розв’язання матричних ігор в чистих стратегіях
14.5. Розв’язання матричних ігор у змішаних стратегіях
14.6. Приведення матричної гри до задачі лінійного програмування
14.7. Ігри з ненульовою сумою та кооперативні. Моделювання проблем мікроекономіки з використанням математичного апарата теорії гри
14.8. Позиційні ігри як моделювання проблеми вступу до ринку
14.9. Теорія гри та прийняття управлінських рішень

Глава 15
МОДЕЛІ ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
15.1. Історична довідка
15.2. Приклади розв’язання задач методом динамічного програмування
15.2.1. Задача пошуку найекономнішого маршруту доставки вантажу
15.2.2. Задача розширення виробничих потужностей за умови відрахувань від
прибутку з метою одержання максимального зиску
15.3. Загальна постановка задачі динамічного програмування
15.4. Принцип оптимальності та структура рівняння Белмана
15.5. Задача оптимального розподілу коштів на реконструкцію та модернізацію
між кількома об’єктами

Глава 16
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
16.1. Основні поняття та класифікація моделей СМО
16.2. Коротка історична довідка
16.3. Класифікація систем масового обслуговування
16.4. Основні засади математичного моделювання роботи систем масового
обслуговування
16.5. Терміни виконання вимог (обслуговування)
16.6. Графічне моделювання систем масового обслуговування
16.7. Чисті системи масового обслуговування за необмеженої черги
16.7.1. Одноканальні СМО з очікуванням
16.7.2. Багатоканальні СМО з очікуванням
16.8. Рівняння Колмогорова
16.9. Граничні ймовірності стабільної роботи СМО
16.10. Процес розмноження та вимирання

Глава 17
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ
17.1. Імітаційний підхід
17.2. Задачі економіки, при розв’язанні яких доцільно використовувати
імітаційне моделювання
17.3. Кроки практичної реалізації імітаційного моделювання
17.4. Приклад блок-схеми імітаційної моделі

Глава 18
ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
18.1. Задача вибору інвестиційного проекту
18.2. Дисконтування грошових потоків
18.3. Прибуток та інфляція
18.4. Оцінка інвестиційного ризику
18.5. Одна з інвестиційних моделей при використанні банківського кредиту

Глава 19
ЕКСПЕРТНІ ОЦІНКИ В МЕНЕДЖМЕНТІ
19.1. Задача прийняття рішень
19.2. Експертні оцінки
19.3. Оцінювання об’єктів при проведенні експертиз
19.4. Аналіз узгодженості експертних оцінок
19.5. Підготовка та проведення експертиз

Глава 20
Фінансовий стан підприємства, ДІАГНОСТИКА банкрутстВА
20.1. Необхідність і значимість оцінки фінансового стану підприємства
20.2. Фінансовий аналіз
20.3. Основні показники фінансового стану підприємства
20.3.1. Показники оцінки майнового стану
20.3.2. Показники оцінки фінансової стійкості
20.4. Аналіз фінансової стійкості підприємства
20.4.1. Поняття фінансової стійкості
20.4.2. Фінансова стійкість стосовно джерел покриття обігових коштів
20.4.3. Показники платоспроможності (ліквідності)
20.5. Банкрутство: фінансові та правові питання
20.5.1. Поняття банкрутства. Фінансовий стан підприємства та банкрутство
20.5.2. Діагностика банкрутства

Глава 21
Використання пакетів прикладних програм (ППП) У дослідженні операцій
21.1. Загальна характеристика ППП
21.2. Засоби пакетів статистичних програм для обробки та аналізу даних
21.3. Математичні ППП
21.4. Microsoft Excel 2000 як інструмент для вирішення задач математичного
програмування
21.4.1. Функції Excel
21.4.2. Апроксимація даних
21.4.2.1. Функції апроксимації кривої
21.4.2.2. Регресійний аналіз
21.4.2.3. Використання ліній тренда
21.4.3. Інструменти Excel для аналізу даних і пошуку оптимальних рішень
21.4.3.1. Аналіз за сценарієм “що буде – якщо…”
21.4.3.2. Аналіз за сценарієм “що треба – щоб…”
21.4.3.2.1. Підбір параметра
21.4.3.2.2. Графічний підбір параметра
21.4.3.2.3. Пошук рішення
21.5. Пакет Maple
21.5.1. Загальна характеристика
21.5.2. Робоча панель Maple
21.5.3. Довідкова підсистема Maple
21.5.4. Типи даних
21.5.5. Підпрограма Networks
21.5.6. Підпрограма Stats
21.5.7. Підпрограма Simplex
21.6 Некомерційні ППП
21.6.1. OpenOffice.Org3.0.
21.6.2. «Періодограми»v.1.0.


Завантажити повний варіант