Дослідження операцій в економіці

Підручник “ Дослідження операцій в економіці (2003 р.)” пройшов апробацію у вищих навчальних закладах Міністерства освіти і науки України і отримав позитивні відгуки від провідних вчених нашої держави.
Планування багатьох техніко-економічних процесів ґрунтується на різноманітних нормативах, базах знань, використання яких дозволяє оцінювати перебіг цих процесів і визначати оптимальні їх напрямки. Тому з урахуванням вимог програми курсу розглянуто окремі методи оптимізації, які широко й ефективно використовуються в плануванні виробництва та в економіці. У підручнику приділено увагу використанню лінійного, нелінійного та цілочислового програмування. Необхідні відомості з курсу вищої математики стисло наводяться при викладанні відповідних тем. Розглядаються також методи розбудови виробничих функцій та їх значення в моделюванні виробничих процесів при їх економічній оцінці, модулі управління складними організаційними системами та питання оптимізації розміщення коштів у виробництво, прогнозування економічних показників з використанням часових рядів, математичне моделювання процесів масового обслуговування, імітаційне моделювання операційних систем, дослідження інвестиційних проектів, експертні оцінки в менеджменті, діагностика банкрутства, використання пакетів прикладних програм тощо.
Автор впевнений, що з випуском підручника коло проблем зазначеного курсу розшириться. У ринкових умовах ефективне господарювання й управління виробничою діяльністю на будь-якому рівні в будь-якій галузі не можливі без використання сучасних методів планування й організації, основою яких є відповідний математичний апарат. Поєднання математичних методів та економічного аналізу відкриває нові можливості для економічної науки та практики.


Все це, безумовно, сприятиме високій фаховій підготовці спеціалістів і гарантуватиме їм подальше практичне використання їх знань і навичок в самостійній діяльності по закінченні вузу.
Автор завдячує академіку НАН України, доктору економічних наук, професору Оніщенку О.М., доктору технічних наук, професору Путятіну В.П., докторам економічних наук, професорам Кадієвському В.А. та Чупісу А.В., докторам фізико-математичних наук, професорам Сизоненку В.Л. та Макарову В.І., які висловили цінні пропозиції при рецензуванні та доповненні підручника, редактору підручника Рамакаєвій С.О., кандидатам технічних наук, доцентам Хлівняку Г.Г., Бабенко В.О., Бідило М.І., Сотнікову Ю.О. та Бутенко Т.А., інженерам-програмістам Греченко Г.Е. та Листопад О.І., аспірантам Гуторову А.О., Фінашиній Г.В., Бухало О.В. за надання цінних порад і практичну допомогу при підготовці другого видання рукопису до набору.
Автор буде вдячний читачам, які надішлють свої відгуки, зауваження та пропозиції на адресу Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.

 

Відгук Академіка Онищенка О.М.