Казакова Ірина Віталіївна

К.е.н., старший науковий співробітник сектору економічних досліджень ННЦ "Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського ".

Тема дисертаційної роботи: "Ефективність ресурсоощадних технологій виробництва зерна у сільськогосподарських підприємствах" (захищена - 2014 р).Науковий керівник: д.е.н., професор, член-кореспондент НААН України Ульянченко О.В.

Дослідила науково-практичні підходи до оцінки ресурсоощадних технологій  виробництва зерна у сільськогосподарських підприємствах. Запропонувала концептуальну модель  оцінки й впровадження ресурсоощадних технологій виробництва зерна. Проаналізувала сучасний стан розвитку зернового виробництва і дослідила ефективність виробництва зерна залежно від виробничих витрат, у тому числі на мінеральні добрива. Визначила основні напрями  використання ресурсоощадних технологій. Навела результати порівняльного аналізу економічної, енергетичної та екологічної  ефективності технологій виробництва зерна  різної інтенсивності для умов Лісостепу України і результати комплексної оцінки ресурсоощадних  технологій вирощування озимої пшениці залежно від часу відновлення весняної вегетації. Проаналізувала ефективність диференційованого внесення мінеральних добрив при вирощуванні зернових культур залежно від оброблюваної площі.

Останні публікації:

1. Казакова І.В. Ефективність ресурсоощадної технології диференційованого догляду за посівами озимої пшениці / І.В. Казакова // Зб. тез наук. робіт учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасна економічна наука: теорія та практика». –  Одеса: ЦЕДР, 2012. – С.75–77.

2. Казакова І.В. Ефективність застосування ресурсоощадних технологій вирощування зернових у Польщі / І.В. Казакова // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів. – Х.:ХНАУ, 2013. –С.93–95.

3. Казакова И.В. Эффективность технологий с разной насыщенностью минерального удобрения при выращивании озимой пшеницы в Харьковской области Украины / И.В. Казакова // Журн. науч. публикаций аспирантов и докторантов. – Курск, 2013. – № 5. – С. 15–17.

4. Оцінка ефективності та основні напрями використання ресурсоощадних технологій вирощування зернових культур у сільськогосподарських підприємствах: метод. рек. / розроб. І.В. Казакова; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.В. Ульянченка; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2013. – 30 с.