Хлопоніна-Гнатенко Ольга Іванівна

К.е.н., асистент кафедри бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

Тема дисертаційної роботи: "Організаційно-економічні засади розвитку сільськогосподарських виробничих кооперативів" (захищена - 2014 р).Науковий керівник: д.е.н., професор, член-кореспондент НААН України Ульянченко О.В.

Розширила зміст категорії "сільськогосподарський виробничий кооператив", розробила концептуальний підхід до формування організаційно-економічних засад розвитку сільськогосподарських виробничих кооперативів. Визначила сучасний стан діяльності та ефективність функціонування сільськогосподарських виробничих кооперативів Харківської області. Обґрунтувала методичний підхід до організації кооперативного об’єднання сільськогосподарських підприємств. Провела соціометричне дослідження щодо ставлення сільськогосподарських товаровиробників до створення виробничих кооперативів. Удосконалила методичний підхід до проектування спеціалізованого кооперативу з виробництва сільськогосподарської продукції. Визначила напрями розвитку вертикально інтегрованих підприємств на кооперативних засадах.

Останні публікації:

1. Хлопоніна-Гнатенко О.І. Обґрунтування проекту створення сільськогосподарського виробничого кооперативу з виробництва овочів господарствами населення / О.І. Хлопоніна-Гнатенко // Вісник ХНАУ. Сер. «Економічні науки». – Х.: ХНАУ, 2014. – № 4. – С. 286-296.

2. Хлопоніна-Гнатенко О.І. Концептуальний підхід до визначення організаційно-економічних засад розвитку сільськогосподарських виробничих кооперативів / О.І. Хлопоніна-Гнатенко // Вісник ХНАУ. Сер. «Економічні науки». – Х.: ХНАУ, 2014. – № 6. – С. 271-283.

3. Хлопонина-Гнатенко О.И. Формирование кооперативного принципа развития сельских территорий / О.И. Хлопонина-Гнатенко // Молодой ученый. - 2014. - № 2 (61). - С. 560-562.

4. Організаційно-економічні засади розвитку сільськогосподарських виробничих кооперативів: метод. рек. / розроб. О.І. Хлопоніна-Гнатенко; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.В. Ульянченка; Харк. нац. аграр. ун-т  ім. В.В. Докучаєва.– Х., 2014. – 44 с.