Матвєєв Павло Миколайович

К.е.н., директор Товариства з обмеженою відповідальністю "Земінформ".

Тема дисертаційної роботи: "Еколого-економічні засади формування сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань" (захищена - 2014 р).Науковий керівник: д.е.н., професор, член-кореспондент НААН України Ульянченко О.В.

Визначив теоретичні, методичні та практичні питання щодо забезпечення еколого-економічного формування землеволодінь і землекористувань. Розкрив сутність земельних відносин та еколого-економічні умови використання земельних ресурсів. Проаналізував сучасний стан та визначив еколого-економічну ефективність формування землеволодінь і землекористувань України та досліджуваного регіону. Запропонував методичні підходи до розробки стратегії ефективного та раціонального формування землеволодінь і землекористувань на базі комплексного поєднання оптимізаційних моделей на мікро- та мезорівнях функціонування сільськогосподарських підприємств, механізмів орендоутворення та врахування еколого-економічних умов розвитку земельних відносин.

Останні публікації:

1. Матвєєв П. М. Механізми забезпечення раціонального використання та відтворення земельних ресурсів / П. М. Матвєєв // Соц. екон. розвиток сусп-ва в контексті інтеграційних процесів: зб. тез наук. робіт учасн. Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Одеса, 1 – 2 листоп. 2013 р.) / ГО «Центр екон. досліджень та розвитку»: у 2 ч. – Одеса: ЦЕДР, 2013. – Ч. 2. – С. 11-14.

2. Матвєєв П. М. Особливості економіко-екологічного розвитку системи землеволодінь та землекористувань у сільськогосподарських підприємствах / П. М. Матвєєв // Теоретико-методолог. засади ефект. розвитку аграр. вир-ва : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених асп. і студ., 24 – 25 квіт. 2014 р.: у 2 ч. Ч. 2 / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2014. – С. 71-75.

3. Матвєєв П.М. Науково-практичні підходи до вдосконалення економіко-екологічного формування земель і землеволодінь у сільськогосподарських підприємствах: метод. рек. / розроб. П. М. Матвєєв; за ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НААН О. В. Ульянченка; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х., 2014. – 58 с.