Бага Лілія Григорівна

к.е.н., доцент

 


Працює на кафедрі економічної теорії ХНАУ ім. В.В. Докучаєва з 2003 року.
У 2003 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Ефективність використання різних форм технічного забезпечення виробничих процесів в сільськогосподарських підприємствах», науковий керівник: д-р.екон.наук, професор Ульянченко О.В.
Видано навчальні посібники з дисциплін: Основи економічної теорії та Макроекономіки. 
Сьогодні працює над питаннями ефективного механізму формування аграрного ринку. Є активним учасником громадського життя кафедри – керівник студентського наукового гуртка, куратор академічної групи.
Має понад 40 наукових публікацій.
Найбільш важливі:
1. Моделювання системи закупки  універсальної техніки в умовах ринку/ Вісник ХНТУСГ.-2004.-№32.- С 335-339.
2. Навчально-методичний посібник з курсу “Міжнародні економічні відносини» для студентів економічних спеціальностей(за вимогами кредитно-модульної системи)/ Видавництво ХНАУ, 2006р.
3. Особливості розвитку національного ринку сільськогосподарської продукції після вступу України до СОТ/ Вісник ХНАУ, № 7. – 2008. – С. 167-171.
4. Міжнародні економічні відносини/ Посібник, Харків - 2009.
5. Основи економічної теорії/ Підручник, Харків - 2009.
6. Наслідки вступу України до СОТ/ Вісник ХНАУ.- 2009.
7. Макроекономіка/ Посібник, ХНАУ -2010.