Гуторов Олександр Іванович

д.е.н., доцент, професор кафедри економіки підприємства Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва

У 1983 році з відзнакою закінчив Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва за фахом «Економіка й організація сільського господарства».
За період з 1986 до 1989 р. навчався в аспірантурі. У 1989 році успішно захистив кандидатську дисертацію з теми «Використання показників економічної оцінки земель у визначенні виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств (на прикладі господарств Харківської області)» (науковий керівник – кандидат економічних наук, професор Віктор Йосипович Шиян).
З 1989 року і дотепер працює в ХНАУ на посадах: асистент, старший викладач, доцент, професор кафедри економіки підприємства (економіки сільського господарства). Учений ступінь доцента присвоєно рішенням ученої ради Харківського державного аграрного університету 24 грудня 1993 року.
Рішенням ученої ради Харківського національного аграрного університету від 25 вересня 2006 року Гуторову О.І. було присвоєне вчене звання професора університету.
Рішенням колегії Міністерства аграрної політики України від 7 лютого 2009 року Гуторов О.І. був нагороджений трудовою відзнакою «Знак пошани».
За період з 1 травня 2009 року до 1 вересня 2010 року – докторант кафедри економіки підприємств ХНАУ. 1 жовтня 2010 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.160.01 Ради з вивчення продуктивних сил України Національної академії наук України успішно захистив дисертацію «Стратегія формування сталого землекористування у сільському господарстві: теорія, методологія, практика», подану на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Науковий консультант – доктор економічних наук, професор Ульянченко Олександр Вікторович.
Є автором понад 100 праць, у тому числі 2 одноосібних монографій, 6 навчальних посібників. Під керівництвом Гуторва О.І. захищено 5 кандидатських дисертацій.
Є членом спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацій при Харківському національному аграрному університеті, членом ради навчально-наукового інституту агробізнесу ХНАУ, членом ради Харківського НАУ.
Останні публікації:
1. Гуторов О.І. Оцінка земельних ресурсів та ефективності інвестицій: [монографія]/ О.І.Гуторов./ Харк.нац.аграр.ун-т. - Х.: ХНАУ, 2006. - 368 с.
2. Гуторов О.І. Проблеми сталого розвитку землекористування у сільському господарстві: теорія, методологія, практика: [монографія]/ О.І.Гуторов. - Х.: Еденав, 2010. - 405 с.
3.    Гуторов О. І. Економіко-екологічна оцінка сільськогосподарських земель та проблеми їх сталого використання /0.І. Гуторов // Агроінком. -2010.-№ 1-3.-С. 35-40.
4.    Гуторов 0.І. Екологізація державною регулювання сільськогосподарського землекористування: пріоритети, інструменти, моделі / О. І. Гуторов // Вісник ХНАУ. - X., 2009. - № 14. - С. 43-54. - (Серія "Економіка АПК і природокористування").
5.    Гуторов О. І. Концепція формування сталих і високопродуктивних територіальних систем сільськогосподарського призначення на прикладі Харківської області / О. І. Гуторов // Вісник ХНАУ. - X., 2009. - № 11. - С. 27-38. - (Серія "Економіка АПК і природокористування").
6.    Гуторов О. І. Особливості та економічні принципи оцінки земельної ділянки / 0.І. Гуторов // Агроінком. - № 9-12. - 2009. - С. 32-36.
7.  Гуторов 0.І. Стратегічні пріоритети формування сталого землекористування в сільському господарстві / 0.І. Гуторов // Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві: матеріали міжрегіон. зборів Всеукр. конгр. вчених скономістів-аграрників у м. Луганську 29 січня 2010 року. - Луганськ: Ельтон-2, 2010. - С. 61-68.

 

Ознайомитись зі змістом монографії "Проблеми сталого розвитку землекористування у сільському господарстві"