Улько Євгеній Миколайович

к.е.н., старший викладач кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва.

Тема дисертаційної роботи: "Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств на ринку молока" (захищена - 2012 р.). Науковий керівник: д.е.н., професор Ульянченко О.В.
Дослідив засади підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств на ринку молока, враховуючи зміни маркетингового процесу в крупних підприємствах. Оцінив стан молочного скотарства, діагностував фактори, які впливають на підвищення доходоформування, розглянув заходи щодо нівелювання несприятливих цін на молоко. Встановив надмірну поляризацію за доходами сільськогосподарських підприємств на ринку молока. Проаналізував причини втрат доходів, пов'язаних з явищем сезонності. Обгрунтував раціональні розміри сільськогосподарських підприємств на ринку молока Харківської області в коротко- і довгостроковому ринковому періодах. Запропонував матрицю конкурентного статусу на базі виробників молока. Розробив моделі при визначенні внутрішньогосподарських резервів у зменшенні собівартості виробництва молока, базуючись на теорії поведінки виробника в ринкових умовах.
Останні публікації:
1. Улько Є.М. Особливості механізму забезпечення конкурентоспроможності молочної сировини на внутрішньому ринку в розрізі світових тенденцій / Є.М. Улько // Фінансово-економічні проблеми стабільного розвитку економіки України: [кол. монографія] / за ред. А.Ф. Головчука, О.О. Непочатенко. (Ч. 2). - Умань: ВПЦ Візаві, 2010. - С.244-257.
2. Улько Є.М. Застосування кластерного аналізу при дослідженні попиту на ринку молочної сировини Харківської області / Є.М. Улько // Економіка АПК. - 2010. -№ 7.- С.46-53.
3. Улько Є.М. Умови і фактори забезпечення конкурентоспроможного господарювання сільськогосподарських підприємств з виробництва молока / Є.М. Улько // Вісник Харк. нац. аграрн. ун-ту. Сер. "Економічні науки". - Х.: ХНАУ, 2011. - № 5. - С.386-395.