Миргород Марина Миколаївна

к.е.н., доцент кафедри землевпорядного проектування Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

Тема дисертаційної роботи: "Еколого-економічна ефективність організації земельних угідь" (захищена - 2013 р.). Науковий керівник: д.е.н., професор Ульянченко О.В.
Визначила роль природно-сільськогосподарського районування та зонування при формуванні агроландшафтів. Розробила оптимізаційну модель організації сільськогосподарського виробництва на агроландшафтній основі. Удосконалила методичний підхід до визначення відверненого еколого-економічного збитку від упровадження агроландшафтного землевпорядкування. Розробила підходи до оцінки еколого-економічної ефективності впровадження агроландшафтного землевпорядкування; організаційно-економічний механізм забезпечення агроландшафтного землевпорядкування; економіко-математичну модель агроландшафтного землевпорядкування; провела розрахунки відверненого еколого-економічного збитку та еколого-економічної ефективності впровадження агроландшафтного землевпорядкування сільськогосподарських підприємств Харківської області.
Останні публікації:
1. Миргород М.М. Еколого-економічна модель сталого землекористування Харківської області / М.М. Миргород // Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. - 2012. - № 2. - С. 109-114.
2. Миргород М.М. Структура земельних угідь сучасних агроландшафтів сталого землекористування / М.М. Миргород // Вісник Харк. нац. аграр. ун-ту ім. В.В. Докучаєва. Сер. "Технічні науки, сільськогосподарські науки, економічні науки". - Х.: ХНАУ, 2012. - № 12. - С. 137-142.
3. Миргород М.Н. Эколого-экономическая эффективность консолидации сельскохозяйственных земель / М.Н. Миргород // Молодой ученый. - Чита, 2012. - № 12 (47). - С. 240-244.