Андрієвська Олена Миколаївна

к.е.н.


Тема дисертаційної роботи: "Підвищення економічної ефективності виробництва зерна у сільськогосподарських підприємствах" (захищена - 2013 р.). Науковий керівник: д.е.н., професор Ульянченко О.В.
Дослідила теоретичні аспекти оцінки економічної ефективності сільськогосподарського виробництва в цілому та зерна зокрема, визначила роль виробництва екологічно чистого зерна у підвищенні його економічної ефективності, узагальнила світовий та вітчизняний досвід ведення органічного землеробства. Проаналізувала основні тенденції розвитку зернового господарства в Україні та Харківській області, визначила ресурсозабезпеченість виробництва зерна у сільськогосподарських підприємствах Харківської області. Обґрунтувала економічну доцільність впровадження у виробництво екологічно чистих технологій вирощування зернових культур, необхідність оптимізації галузевої структури сільськогосподарських підприємств, подала економічне обґрунтування альтернативних технологій вирощування зернових культур.
Останні публікації:
1. Андрієвська О.М. Економічне обґрунтування альтернативних технологій вирощування зернових культур / О.М. Андрієвська // Вісник Харк. нац. аграр. ун-ту. Сер. «Екон. науки». – Х.: ХНАУ, 2011. – № 12. – С. 192–200.
2. Андрієвська О.М. До питання оцінки ефективності виробництва екологічно чистого зерна / О.М. Андрієвська // Зб. наук. пр. Поділ. держ. аграр.-техн. ун-ту. Сер. «С-г., екон. та техн. науки». Вип. 20. Т. 2. – Кам’янець-Подільський: Друк-Сервіс, 2012. – С. 60–62.
3. Андрієвська О.М. Економічні підходи до оцінки екологічного впливу / О.М. Андрієвська // Екологізація сталого розвитку і ноосферна перспектива інформаційного суспільства: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 3-5 жовтня 2012 р. – Х.: ХНАУ, 2012. – С. 22–23.