Фінашина Ганна Валеріївна

К.е.н., асистент кафедри землевпорядного проектування Харківського національного аграрного університету імені В.В.Докучаєва.

Тема дисертаційної роботи: "Удосконалення організаційно-економічного механізму кооперації сільськогосподарських підприємств" (захищена - 2013 р). Науковий керівник: д.е.н., професор Ульянченко О.В.

Розкрила сутність і встановила складники організаційно-економічного механізму кооперації.Виявила особливості кооперативних процесів і різновиди кооперативної взаємодії у сільському господарстві. Проаналізувала сучасний стан організаційно-економічного механізму кооперації сільськогосподарських підприємств. Систематизувала чинники, що стримують розвиток кооперативних процесів у сільському господарстві. Обґрунтувала необхідність формування організаційно-економічного механізму кооперації сільськогосподарських підприємств, який передбачає їх участь у горизонтальних і вертикальних інтеграційних процесах, базується на основоположних принципах кооперації і виконує функції обслуговування сільськогосподарського виробництва.

Останні публікації:

1. Финашина А.В. Сущность и структура механизма сельскохозяйственной кооперации / А.В. Финашина // Молодой ученый. – 2012. – № 12 (47). – С. 285-288.

2. Фінашина Г.В. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації / Г.В. Фінашина // Вісн. ХНАУ. Сер. «Екон. науки». – 2012. – № 10. – С. 212-218.

3. Ульянченко О.В. Особливості функціонування сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу з надання науково-консультаційних послуг / О.В. Ульянченко, Г.В. Фінашина // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2 [40]. – C. 47-52

4. Обґрунтування пріоритетних напрямів розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації: метод. рек. / розроб. Г.В. Фінашина; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.В. Ульянченка; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2013. – 20 с.